Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży barnett sport s.r.o. § 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Warunki sprzedaży produktów barnett określają zakres i warunki sprzedaży produktów przez barnet sport s.r.o. z siedzibą w Czechach , dostępnego pod adresem : www.barnett.pl

 
2.    Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

 
 

§2

 

1.    Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie  www.barnett.pl


2.    Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta


3.    Z usług Sklepu Sprzedawcy mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie według stanu na dzień złożenia zamówienia Produktu.

4.    Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień nimniejszych warunków sprzedaży.

 

 

§ 3

Ceny
 

 

1.    Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

§ 4

Składanie oraz realizacja zamówienia

 

1.    Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia.

 

2.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Jeżeli Sprzedawca nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została już uiszczona. 

 

 


§ 5

Formy płatności oraz dostawy

 

1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produktu z dostawą na terytorium Polski:

a.    płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

 

Płatność w (PLN) :

PKO BANK POLSKI

nr konta : 13 1020 4900 0000 8202 3090 7852

 

b. płatność w PLN kartą przez stronę internetową PayPAL : prodej@barnettsports.com 

2.    Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastąpi z wykorzystaniem profesjonalnej usługi kurierskiej.

3.    Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1.    Klient, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podawania przyczyn w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) W razie odstąpienia Klienta  od zawartej umowy sprzedaży, Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

2.    Przesyłki z Produktem należy zwrócić na adres :

 

barnett France SAS 
ZA des Combaruches
73108 Aix les Bains CEDEX. FR 3.    Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w oryginalnym opakowaniu i w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

5.    Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 6 pkt. 1 pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

6.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a w ciągu 14 dni Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt w takiej samej formie jakiej był oplacony produkt przy pierwotnym zamówieniu. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił, to w takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania na mocy art. 496 Kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki, o których mowa w § 6 pkt. 1. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.    W przypadku braku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie, Sprzedawca odmówi uznania zwrotu Produktu, a przesyłka zostanie ponownie odesłana do Klienta.
 

 

 

§ 7
Kontakt
 

 

Pytania można kierować na adres: sprzedaz@barnettsports.com 

 

 

§ 8

Niezgodność Produktu z Umową, Postępowanie reklamacyjne

 

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

2.    Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Klient powinien odesłać Produkt pod adres :

barnett France SAS

ZA des Combaruches, BP 60842

73108 Aix les Bains CEDEX FR.

wraz z kopią faktury. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Dział Reklamacji przesyłki z reklamowanym Produktem.

3.    Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Klienta.
 § 9

Postanowienia końcowe
 

 

1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2012

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe nie wpływa na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów.

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

5.    Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.